Privacyverklaring

Inleiding
Dit is de Privacy Verklaring van Luckman.nl. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze webshop.

Verzamelde gegevens
Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks door de klant worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Luckman.nl voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen omtrent wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@luckman.nl

Het team van Modecentrum Lückman